Rektorska konferenca Republike Slovenije

Novice in dogodki

Vse večji pomen razvoja kakovosti v visokem šolstvu

Ljubljana, 17. april 2014 – Danes je na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za upravo potekala mednarodna konferenca v organizaciji Rektorske konference RS in CMEPIUS-a na temo »Študij danes, kakšen naj bo jutri?«. Izsledki konference so pokazali, da se odgovornost...

read more

Arhivi

Rektorska konferenca RS je neformalno združenje, katere člani so rektorji univerz v Republiki Sloveniji. Rektorska konferenca RS je nastala kot oblika sodelovanja med slovenskimi univerzami in drugimi visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami, državo, družbo, slovenskimi in mednarodnimi organizacijami ter združenji in je eden od pozitivnih učinkov bolonjske prenove.

Med temeljne naloge Rektorske konference RS sodijo:

  • obravnava vprašanj v zvezi z visokošolskim dodiplomskim in podiplomskim izobraževanjem ter znanstveno-raziskovalnim delom,
  • obravnava finančnih vprašanj skupnega pomena, ki se nanašajo tudi na gospodarjenje s premoženjem univerz,
  • obravnava zadev, ki se nanašajo na splošno zakonodajo, predvsem pa Zakon o visokem šolstvu, Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti ter podzakonske akte in druge predpise, ki zadevajo visokošolsko dejavnost,
  • posredovanje skupnih stališč pristojnim državnim institucijam in javnostim.

Rektorska konferenca RS je polnopravna članica Združenja evropskih univerz (The European University Association – EUA).

Rektorska konferenca RS aktivno sodeluje v evropskem in mednarodnem prostoru. 

Predsedujoča univerza za mandatno obdobje 2024 – 2025

Univerza na Primorskem
Titov trg 4
6000 Koper, Slovenija
https://www.upr.si/

Vodstvo

Predsednica
Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem

Podpredsednik: Prof. dr. Boštjan Golob, rektor Univerze v Novi Gorici

Člani

  • Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem
  • Prof. dr. Boštjan Golob, rektor Univerze v Novi Gorici
  • Prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani
  • Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru
  • Prof. dr. Peter Jambrek, rektor Nove univerze
  • Prof. dr. Marjan Balažič, rektor Univerze v Novem mestu

Univerze članice Rektorske konference RS

Univerza v Ljubljani

Rektor: prof. dr. Gregor Majdič
Spletna stran: www.uni-lj.si

Univerza v Mariboru

Rektor: prof. dr. Zdravko Kačič
Spletna stran: www.um.si


Logotip Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem

Rektorica: prof. dr. Klavdija Kutnar
Spetna stran: www.upr.si

Univerza v Novi Gorici

Rektor: prof. dr. Bostjan Golob
Spletna stran: www.ung.si

Logotip Nove univerze

Nova univerza

Rektor: prof. dr. Peter Jambrek
Spletna stran: www.nova-uni.si

Univerza v Novem mestu

Rektor: prof. dr. Marjan Balažič
Spletna stran: www.uni-nm.si

Kontakt

Mag. Frenk Mavrič
Sekretar Rektorske konference RS
E-mail: frenk.mavric@upr.si