Konference in drugi dogodki

Vabilo na konferenco “Internacionalizacija visokega šolstva in pomen evropskih univerz

Konferenca ja namenjena razpravi ter izmenjavi izkušenj, dobrih praks in izzivov med slovenskimi univerzami, ki sodelujejo v zavezništvih evropskih univerz, s poudarkom na profesionalnem razvoju in krepitvi kompetenc osebja preko strateško umeščenih mednarodnih mobilnosti, ki so eden od ključnih elementov zavezništva ter kako se to vključuje v razvoj institucije ter dvig kakovosti poučevanja in raziskovanja. Udeleženci bodo na dogodku imeli priložnost slišati vidike vodstev slovenskih univerz vključenih v zavezništva, kot tudi slišati primere dobrih praks z omenjenega področja.

Konferenco organizira RKRS v sodelovanju s CMEPIUS.

Konferenca, ki bo potekala 24. maja 2024, med 9.00 in 16.00, na UP FM, bo potekala v angleškem jeziku! Vabljeni predstavniki visokošolskih institucij, študenti kot ostali zainteresirani | PRIJAVA |PROGRAM KONFERENCE

***

INVITATION TO THE CONFERENCE: Internationalisation of Higher Education and the Importance of European Universities

The conference aims to discuss and share experiences, good practices and challenges among Slovenian universities participating in the European Universities alliances, with a focus on professional development and staff competence building through strategically positioned international mobility as one of the key elements of the alliance, and how this is integrated into the development of the institution and the enhancement of the quality of teaching and research.

Participants will have the opportunity to hear the perspectives of the leadership of Slovenian universities involved in the alliances, as well as to hear examples of good practice in this field.

The conference is organised by RKRS in cooperation with CMEPIUS.

The conference will take place on 24 May 2024, 9.00-16.00, at UP FM, and will be held in English! Employees working in higher education institutions, students and other interested participants are welcome. | APPLY HERE|CONFERENCE PROGRAMM

REKTORSKA KONFERENCA REPUBLIKE SLOVENIJE
vabi zaposlene in študente slovenskih univerz in drugih visokošolskih zavodov ter drugo zainteresirano javnost, ki soustvarjajo slovenski in mednarodni visokošolski prostor na

NACIONALNO KONFERENCO

Vrednotenje raziskovalnega dela: v iskanju ravnovesja med kvantitativnimi in kvalitativnimi merili
Maribor, 22. oktober 2021

Cilj nacionalne konference je preučiti dobre prakse na področju iskanja ravnotežja med kvalitativnimi in kvantitativnimi merili za vrednotenje uspešnosti raziskovalnega dela z namenom, da bi to delo imelo večji pomen za naravo, družbo in posameznike v njej ter da bi bili raziskovalci bolj zadovoljni pri in s svojim delom. Po pozdravnih nagovorih bo panel z vabljenimi govorci (prof. dr. James Wilsdon, prof. dr. Ludo  Waltman in prof. dr. Janja Hojnik), nato bodo potekale štiri paralelne delavnice. Iskali bomo ravnotežje med pedagoškimi in raziskovalnimi kazalniki vrednotenja dela visokošolskih učiteljev, spregovorili o odprti znanosti – potrebnih strukturnih spremembah, o ocenjevanju znanosti v Evropi: primera Evropskega znanstvenega sveta in Švicarske znanstvene fundacije ter odprli vprašanje »Ali so pravila igre res enaka za vse?«.

Datum: 22. 10. 2021

Kje: konferenca bo potekala na daljavo s pomočjo orodja MS Teams. Prijavljeni bodo dan pred dogodkom prejeli elektronsko sporočilo z neposrednimi povezavami na vse posamezne delavnice, s čimer bo omogočeno tudi »prehajanje« med posameznimi delavnicami. Dostop je možen s programom MS Teams ali neposredno z brskalnikoma MS Edge in Google Chrome.

Delovna jezika: slovenski in angleški. Prevajanje ne bo zagotovljeno.

Kotizacija: kotizacije ni

Rok za prijavo: 21. 10. 2021

Prosimo vas, da ob prijavi na dogodek izberete tudi delavnico, ki se je boste udeležili (izberi sklop). 

Spletna prijavnica

Kontakt: za dodatne informacije se lahko obrnete na Danila Majcna: danilo.majcen@um.si, tel. št.: 02 23 55 226.

Organizator: Rektorska konferenca RS

Gostujoča institucija: Univerza v Mariboru

Vljudno vabljeni!

REKTORSKA KONFERENCA REPUBLIKE SLOVENIJE
vabi zaposlene in študente na

NACIONALNO KONFERENCO

Transformacija izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije
Vipava, 23. maj 2019

 

Letošnja Rektorska konferenca Republike Slovenije odgovarja na usmeritve Pariškega sporočila in naslavlja prav vprašanje transformacije izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije. Vprašanje predrugačenja vzgojno-izobraževalnega procesa bo v uvodnem govoru, ki mu bo sledila diskusija, naslovil dr. Dominic Orr s predstavitvijo študije o tem, kakšne bodo značilnosti visokošolskega prostora v letu 2030.  V nadaljevanju bo potekal pogovor med prof. dr. Janezom Vogrincem in mag. Mitjo Jermolom, ki bosta soočila tehnologijo in človeka ter poskusila umestiti meje tehnološke podpore v prostor učenj.  V popoldanskem delu Rektorske konference bodo potekale štiri delavnice. Odprli bomo vprašanja razvoja in uporabe IKT orodij v učenju in poučevanju, motiviranja študentov v »spremenjenem« univerzitetnem okolju, odprtih izobraževalnih virov in dostopanja do znanja z uporabo inovativne tehnologije.

Program konference

Datum: četrtek, 23. 5. 2019

Kraj: Univerza v Novi Gorici, dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava

Delovni jezik: slovenski in angleški jezik

Kotizacija: kotizacije ni

Rok za prijavo: sreda, 15. 5. 2018

Prosimo vas, da ob prijavi na dogodek izberete tudi delavnico, ki se je boste udeležili. 
V primeru, da se konference kljub prijavi ne boste mogli udeležiti, vas prosimo, da to sporočite na elektronski naslov andreja.leban@ung.si, in s tem sprostite mesto za druge zainteresirane udeležence.

Spletna prijavnica

Kontakt: za dodatne informacije se lahko obrnete na Andrejo Leban: andreja.leban@ung.si, tel. št.: 05 6205 827.

Organizator: Rektorska konferenca RS

Gostujoča institucija: Univerza v Novi Gorici

 

Veselimo se izmenjave stališč in pogledov na razvoj visokošolskega izobraževanja.  

Vljudno vabljeni!

Mednarodna konferenca “Na študenta osredotočeni pristopi k učenju in poučevanju”

Program konference

Datum: sreda, 17.5.2017

Kraj: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Obala 11a, Portorož

Delovni jezik: slovenski in angleški

Ciljne javnosti:

  • zaposleni in študenti vseh univerz
  • zainteresirani z drugih institucij v visokošolskem prostoru
  • drugi zainteresirani javnosti

Kotizacija: kotizacije ni

Rok za prijavo: sreda, 26. 4. 2017

Spletna prijavnica

Spletna stran: http://rkrs.si/sl/konference-in-drugi-dogodki

Kontakt:

Organizator: Rektorska konferenca RS

Namen in cilji konference: Na študenta osredotočeni pristopi k učenju in poučevanju se v procesu izobraževanja osredotočajo na izvajanje študijskih programov z upoštevanjem individualnih dimenzij v izobraževanje vključenih posameznikov (predznanje, interes, zmožnosti, potrebe itd.). S tem se fokus preusmerja na študenta in učenje, ne več zgolj na poučevanje. Ne gre več za prenos znanja s strani učitelja oziroma visokošolske institucije na študenta/e, temveč za skupno oblikovanje učnih izzivov, učnega okolja, razvoja in spremljanja znanja. To vpliva na oblikovanje učnih načrtov, razvoj inovativnih učnih metod, novih načinov učenja, poučevanja in ocenjevanja ter ustrezne prilagoditve obstoječih sistemov kakovosti. Zato na študenta osredotočeno učenje in poučevanje predstavlja izziv za vse deležnike visokošolskega izobraževanja.
Na konferenci bomo razpravljali o:

  • razumevanju pojma »na študenta osredotočeno učenje in poučevanje« glede na ESG standard 1.3 (2015),
  • konceptu, teoriji in praksi na študenta osredotočenega učenja in poučevanja,
  • vlogi študenta kot sooblikovalca študijskega procesa in soustvarjalca znanja, kompetenc in pristopov ter prednostih na študenta osredotočenega učenja in poučevanja,
  • primerih dobrih praks učenja, poučevanja ter spremljanja in ocenjevanja znanja,
  • izzivih na študenta osredotočenega učenja in poučevanja.

Veselimo se izmenjave stališč in pogledov na razvoj visokošolskega izobraževanja.  

Vljudno vabljeni!

Rektorji univerz opozarjajo na pomembnost zagotavljanja kakovosti visokošolskega izobraževanja

 

Ljubljana, 11. april 2014 – Danes se je odvila druga redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedstvom Univerze v Ljubljani.  Rektorji vseh štirih univerz so razpravljali predvsem o merilih za akreditacijo  programov in institucij, financiranju univerz, izvajanju študijskega procesa na področju medicine in praktičnega usposabljanja, inovativni shemi za sofinanciranje doktorskega študija ter vpisnem postopku.

 

Po seji je predsednik RKRS prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani, med drugim povedal:

»Na pobudo predsednice Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), prof. dr. Andrejo Kocijančič, smo razpravljali o merilih za akreditacijo programov in institucij.  Stanje je na tem področju zelo problematično. Opažamo namreč, da proces sprejemanja novega zakona teče zelo počasi. Vsi prisotni smo se strinjali, da pozovemo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da se odprta vprašanja čim prej razrešijo v korist dviga kakovosti študija, pri tem pa smo pripravljeni tudi sodelovati.

Slovenske univerze so v resnih finančnih težavah. Ministrstvu zato predlagamo, da se sredstva, namenjena temeljnemu stebru, ne spreminjajo, razen v primeru rasti sredstev za financiranje. Drugi stebri naj se napajajo iz drugih finančnih virov, nikakor pa ne na račun temeljnega stebra.

Ker prihaja do težav pri financiranju praks študentov medicinskih in zdravstvenih ved, smo se sestali s predstavniki Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dogovorili smo se, da se bo oblikovala medresorska skupina obeh ministrstev in univerz, ki bo našla rešitve iz nastale situacije.

Na predlagano Inovativno shemo za sofinanciranje doktorskega študija, kot jo je ponudilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, smo le temu predlagali, da spremeni uredbo in določi nove pogoje, ki bi študentom omogočili dosego zahtevanega rezultata do zaključka financiranja doktorskega študija iz kohezijskih sredstev. S tako rešitvijo bi omogočili nadaljevanje podpore doktorskim študentom, uspešno dosego rezultatov in namensko porabo načrtovanih sredstev. Študenti bi namreč morali v zdajšnjem predlogu ministrstva v enem letu izpolniti nemogoče pogoje (zaključek študija, objava članka). Univerze pa tudi ne bi želele postavljati kandidatov v nemogoč položaj. Če bi sprejeli pogoje predlagane sheme, bi to pomenil tudi pritisk na kakovost doktorskega študija.

V zvezi z vpisnim postopkom na univerze smo dogovorili, da znotraj RKRS aktiviramo skupino za vpis, s ciljem iskanja izboljšav tega postopka.«

rektorji od leve proti desni: Danilo Zavrtenik UNG Dragan Marušič UP Danijel Rebolj UM ter Ivan Svetlik UL

 

od leve proti desni: Danilo Zavrtenik (UNG), Dragan Marušič (UP), Danijel Rebolj (UM), Ivan Svetlik (UL) in Gregor Jagodič (odnosi z javnostmi)

 

 

 

Vse večji pomen razvoja kakovosti v visokem šolstvu

Ljubljana, 17. april 2014 – Danes je na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za upravo potekala mednarodna konferenca v organizaciji Rektorske konference RS in CMEPIUS-a na temo »Študij danes, kakšen naj bo jutri?«. Izsledki konference so pokazali, da se odgovornost visokošolskih partnerjev do kakovosti na vseh področjih visokošolske dejavnosti krepi in vse bolj uresničuje.

 

Po več kot desetih letih intenzivnega spreminjanja visokošolskega prostora v Evropi in pri nas, je čas za refleksijo o prehojeni poti in o realizaciji skupnih ideje ter o učinkih ukrepov skupnih politik v visokem šolstvu Slovenije.

Ob zavezi, ki so jo marca 2012 rektorji formalno potrdili tudi s podpisom Resolucije slovenskih univerz za razvoj kulture kakovosti, se odgovornost visokošolskih partnerjev do kakovosti na vseh področjih visokošolske dejavnosti krepi in vse bolj uresničuje. Periodičen pregled uresničevanja zaveze je eden od pomembnejših mejnikov na poti do zastavljenih ciljev, pri čemer je njegov sestavni del tako samorefleksija kot zunanji pogled na opravljeno delo.

Konferenca je bila namenjena predvsem možnostim povezovanja operacionaliziranih ciljev in institucionalnih ter strukturnih sprememb s pričakovanimi in želenimi dolgoročnimi učinki delovanja visokega šolstva, kakršne ponujajo sodobna nacionalna in mednarodna partnerstva, prenovljena učna okolja, boljša organizacijska kultura in kultura kakovosti, učinkoviti načini prenosa znanja za večjo inovativnost, kreativnost in učljivost.

Poglaviten del te konference je predstavljala aktivna izmenjava dobrih praks o uporabi in učinku orodij, načinov in pristopov k doseganju skupnih ciljev, zlasti na področju sodelovanja z delodajalci, internacionalizacije, uporabe učnih ciljev in dosežkov ter izboljševanju kakovosti učenja in poučevanja. Na konferenci so bila oblikovana priporočila za nadaljevanje aktivnosti univerz za izboljševanje študijskega procesa.

Za nepristranski in primerjalni pogled so poskrbeli tuji gostje iz Latvije, Velike Britanije, Irske in ZDA, univerze pa so s samorefleksijo ocenile lastno pot in dosežene cilje v prenovi študijskih programov.

Dober odziv visokošolskih zavodov in več kot 150 udeležencev potrjuje, da so takšni dogodki več kot dobrodošli in predstavljajo dobro okolje za skupen razmislek o visokem šolstvu, njegovih izzivih, nalogah in odgovornosti vseh partnerjev za njegovo kakovost.

minister za izobraževanje, zanost in šport dr. Jernej Pikalo in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik sta s svojimi nagovori odprla konferenco